İş Güvenliği Uzmanlık Hizmetleri

is-guvenligihizm

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ’nun 6. Maddesinde belirtildiği üzere işletmeler nezdinde; “mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmesi için işveren, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.'”

“Yine bu madde de İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirleri kendi personeli ve imkânlarıyla sağlayamadığı durumlarda bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden hizmet alarak yerine getirebileceği ifade edilmektedir.”

“İş güvenliği uzmanının işletmelerdeki aylık çalışması gereken süre hesaplaması, iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğin 12. Maddesince (İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri) çalışan sayısı ve tehlike sınıfına istinaden hesaplanmaktadır.”

“İşin Uzmanı OSGB, firmaların talepleri doğrultusunda iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere ‘iş güvenliği uzmanlığı’ sözleşmeleri yapmaktadır. İşletmelere personel istihdamı ile mali külfet getirecek olan kıdem, ihbar,sgk maliyeti vb. sosyal haklardan kurtardığı gibi ayrıca aylık hizmet tutarları işletmelere fatura edilerek vergi yükleri hafifletilmektedir.”

sosyal-guvenlik

İş güvenliği Uzmanı Sözleşmesi ile sizlere sunulacak hizmetler

 • İş güvenliği kurulun kurulması, işletilmesi ve bu kurula gerekli eğitimlerinin verilmesi
 • Yıllık iş güvenliği çalışma ve eğitim planlarının oluşturulması
 • Çalışan ve yöneticilere dair iş güvenliği temel ve detay eğitimlerinin verilmesi
 • Risk analizlerinin yapılması, risk analizi eğitimleri (kimyasal-makine-çevresel risk analizi)
 • Yangın ve acil durum planlamalarının hazırlanması,tatbikatlarının yapılması
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve bu ekiplere dair gerekli eğitimlerinin verilmesi
 • Onaylı defter(İş güvenliği tespit ve öneri defteri)’in düzenli olarak tutulması
 • Çalışanlara yönelik gerekli kişisel koruyucu ekipman seçimi, kullandırılması ve takibi
 • Basınçlı kap ve kaldırma araçları teknik kontrollerinin takibi
 • Elektrik topraklama ölçüm ve kontrollerinin takibi
 • İç ortam ve çevre ölçümlerinin takibi
 • İlkyardım eğitimlerinin takibi
 • İşyeri iç yönetmeliği hazırlanması
 • İsg el kitapları hazırlanması
 • İşyerlerinde Saha Gözetimi ve Kontrolü
 • Yasal Mevzuatın Takibi ve Bilgilendirilmesi
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Takibi
 • İşyeri iş izin sisteminin oluşturulması
 • Yapılan işe ve çalışma esasına uygun gerekli talimat, form ve prosedürlerinin oluşturulması
 • Kimyasal maddelere yönelik araştırma ve tedbirlerin alınması
 • Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması
 • Tehlikeli bölge planlarının hazırlanması
 • Ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine işletmeyi hazırlamak
 • Özlük dosyaları hakkında gerekli form ve belgelerin takibi
 • Gerekli belge, kayıt ve dokümantasyonların gerekli sürelerde arşivinizde saklanmasının takibi