6331. sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu

is-sagligi-h35344

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 50’nin altında çalışanı olan işyerlerinde İşverenler; bünyelerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunmasa dahi İş Sağlığı ve Güvenliği açısında 4 temel uygulamayı ele almak durumundadırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu genel bir akış açısıyla değerlendirdiğimizde kanun kapsamına giren veya girmeyen işyerlerine yönelik yaptırımların yanında güncel yaşantımızda dahil olmak üzere hayatın her alanında insanları daha emniyetli ve güvenli yaşamaya dair bir vesile olacağı inancındayız.

Sosyal medya ve çevremizde gördüğümüz incelediğimiz kaza vakalarının sadece işyerlerinde değil, şehirlerimizde, sokaklarımızda, evde yapılan işlerde, ziraat ile ilgili faaliyetlerde ve kendi nam ve hesabına iş gören insanlarında kazaya uğradığını müşahede etmekteyiz. Özellikle yeni kanun kapsamında değerlendiren mikro statüye sahip 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde yaşanan iş kazaları bugün kaza istatistiklerinde büyük bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

Herhangi bir iştigal konusuna sahip yanında personel çalıştıran işletme sahibi işverenler, çalışan sayısı ve tehlike sınıfı ayrımı gözetmeksizin kademeli olarak bu kanun kapsamında iş güvenliği profesyonelleri olarak anılan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli çalıştırma yükümlülükleri doğmaktadır. Bununla beraber kanunun yürürlük tarihi olan 30.12.2012 tarihi itibariyle işverenler personel istihdamının dışında kalan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasına yönelik diğer kanun maddeleri ile alakalı gerekecek tüm tedbirleri kendi bünyesindeki sertifikalı personeli veya İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden yetki almış olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nden hizmet satın almak suretiyle yerine getirmelidirler.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İsg profesyonellerinin istihdamına yönelik yürürlük maddesi işletmelerde 3 kademeli olarak hayata geçirilecektir. Kamu, ticaret, sanayi işletmeleri ve tüm özel sektör işletmeleri faaliyet konularına bakılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları bakımından bu kanun kapsamına alınmıştır.

 • 50 ve daha fazla çalışanı olan tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işyerleri 30 Aralık 2012
 • 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerleri 30 Haziran 2013
 • 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 30 Haziran 2014

tarihinden itibaren bu kanun kapsamında faaliyet göstermek zorunda bırakılmıştır.

Hali hazırda 50 çalışandan az personeli olan işletmelerde ele alınması gereken başlıca İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri şunlardır;

 • Risk analizi ve değerlendirmesi
 • İş güvenliği çalışan temsilcisinin seçilmesi ve eğitilmesi
 • Çalışanlarının iş güvenliği eğitimleri ve mesleki eğitimlerinin verilmesi
 • Acil durum planlamaları, ekiplerinin oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesi
 • Çalışanlara yönelik sağlık tetkik ve raporlarının tedarik edilmesi
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının kaydının tutulması ve Sgk’ya bildirilmesi
 • Gerekli iç ortam ölçüm ve muayenelerinin yapılması
 • Makine- ekipmanın ve elektrik tesisatlarına yönelik periyodik test ve kontrollerinin yapılması
 • Personelin kullanması gereken uygun kişisel koruyucu ekipmanların tedarik edilmesi
 • Üretim ile ilgili kullanılan makine ve el aletlerin güvenli kullanımlarının sağlanması
 • Gerekli kayıt, dökümantasyon ve evrakların mevzuata uygun nitelikte arşivlenmesi
 • İş izin sistemlerinin işletme genelinde varsa taşeronları da kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi
 • Yapılan işe dair ve kullanılan makine ekipmanın kullanma, bakım ve iş güvenliği talimat, prosedür ve gerekli formların oluşturulması
 • İşyerinde gerekli sağlık ve güvenlik işaretlemelerinin yapılması
 • Çalışan ve ziyaretçilere yönelik işletme talimatlarının oluşturulması

Yukarıda bahsedildiği gibi ve daha zikredilmeyen bir çok husus hakkında detaylı bir çalışma yapılması konusunda yasal mevzuatın zorunlu kıldığı uygulamaların işletmelerde en doğru ve uygun şekilde adapte edilmesi şüphesiz konusunda tecrübeli ve kendini iyi yetiştirmiş olan ekipler vasıtasıyla olacaktır.

6331 Sayılı Kanunu’n amacı “İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.”

 

“6331 Sayılı Kanun kapsamında Kobi ve küçük işletme statüsünde olan İşletmelerde de muhakkak ele alınması gereken hizmetler olarak karşımıza çıkan yukarıda belirtilen uygulamaların işverenler açısından yaptırılmamış olması sonucunda ciddi ceza durumları söz konusudur.”

Madde 6 İŞ SAĞLIĞI ve Güvenliği Hizmetleri (26/1-B) 6/1-a İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. 5390 TL/Kanun Başlangıcından itibaren her ay
Madde 6 İŞ SAĞLIĞI ve Güvenliği Hizmetleri (26/1-B) 6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5390TL /Kanun Başlangıcından itibaren her ay
Madde 10 Risk Değerlendirmesi, Kontrol Ölçüm Ve araştırma (26/1-Ç)10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. Tespiti 3234 Tl Geçen her ay için 4851TL
Madde 11 Acil Durum planları Yangınla Müadele ve ilk yardı (26/1-D) Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. Tespit 1078TL Geçen her ay için 1078 TL
Madde 15 Sağlık Gözetimi (26/1-F)15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak Çalışan Başına 1078 TL
Madde 17 Çalışanların Eğitimi (26/1-Ğ)Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak çalışan başına 1078TL